Köp- och resevillkor

Köpvillkor vid köp av enbart evenemangsbiljetter
Dynamo Sports levererar till både privatpersoner och företag i Sverige och utlandet. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. 
När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Åldersgräns för beställningar 
Kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar hos oss.

Priser 
Priserna på våra varor anges i svenska kronor. Alla priser som visas är inklusive moms. Inga ytterligare avgifter såsom kortavgift, fakturaavgift eller frakt tillkommer.

Kund- och personuppgifter 
För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om Dynamo Sports inte har din e-mailadress kan ingen orderbekräftelse skickas och Dynamo Sports kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller annan viktig information. De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part i kommersiellt syfte.

Leveranssätt och leveranstid 
Din beställning skickas via A-brev, rekommenderad post, mejl eller bud beroende på hur hur långt bort i tiden evenemanget äger rum samt värdet på din beställning. Dynamo Sports levererar beställningar i samråd med kund. Dock senast en veckan innan avresa. Vid enstaka tillfällen finns det inte möjlighet att leverera beställningarna inom angiven tid. Skulle det inträffa kommer Dynamo Sports kontakta kunden i god tid för att avtala om annan leveranstid och leveranssätt. Det är kundens ansvar att se till att Dynamo Sports har uppdaterade kontaktuppgifter till kunden för att kunna nå denne och förmedla information i god tid.

Avbeställning 
I och med att distansavtalslagens regler om ångerrätt inte omfattar evenemangsbiljetter sker ingen återbetalning vid avbeställning om inte annat avtalats mellan kunden och Dynamo Sports.

Ändring av evenemangsdatum/arena 
Det evenemangsdatum som anges på dynamosports.se är preliminärt och kan komma att ändras av evenemangets arrangör. Även arena eller spelplats kan ändras av evenemangets arrangör och det åligger kunden att säkerställa att denna har korrekt evenemangsdatum, plats och tid. Vid händelse av att ett evenemang flyttas gäller beställd biljett på det nya datumet och/eller platsen.

Arenaskisser
De arenaskisser som finns på vår hemsida är ungefärliga och kan avvika från hur det ser ut i verkligheten.

Biljettkategorier och sektioner
Dynamo Sports förbehåller sig rätten att ändra biljettkategori eller sektion till en likvärdig eller bättre, kategori eller sektion, än vad som anges vid köptillfället.

Force Majeure Händelse utanför Dynamo Sports kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Dynamo Sports befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Dynamo Sports reserverar sig för skriv- och tryckfel och förbehåller oss rätten att bryta ingångna avtal till följd av sådana.

Allmänna resevillkor

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av:

•transport och

•inkvartering eller

•någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nöd­vändiga för resans genom­förande samt, om förhållan­dena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestäm­melser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flyg­platser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medrese­närerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hem­trans­port samt bära de kostnader som uppkommer i sam­band härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplys­ningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt even­tuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om even­tuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visum­krav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga rese­hand­­lingar och kontrollera att uppgifterna överens­stämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella fel­aktig­heter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefon­num­mer eller andra uppgifter av betydelse för arran­görens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som in­går i individuella resor och paketresor utan rese­ledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berör­da flyg­bolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att om­gå­ende efter ankomst till en flygplats uppsöka informa­tionsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyl­dig­­­heter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller under­leveran­tör till paketresan för de följdverkningar som resenärens under­låtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingå­ende tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas in­kvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en kon­sekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkel­rums­tillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknads­förts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till var­andra.

1.3.7. Even­tuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial fram­gå hur många deltagare som krävs för att resan ska genom­­föras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Upp­nås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genom­för­as, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skade­stånd.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälso­bestäm­melser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska sam­arbetsområdet (EES). Är inte resenären med­borgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge rese­nären upplysningar om möjligheten att teckna rese­för­säkring och/eller eventuell avbeställnings­för­säkring/skydd. Avbeställnings­för­säk­ring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställnings­försäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arran­gören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arran­gören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjs­mål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att av­talet blir bindande för parterna när arrangören skrift­ligen har bekräftat resenärens beställning och rese­nären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som rese­nären skulle ha betalat, om resenären hade avbe­ställt resan i enlighet med avbeställnings­reglerna i avsnitt 3.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för par­terna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

•ändringar i transportkostnader inbegripet bränsle­priser

•ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, land­nings- och startavgifter

•ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av av­talet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan an­giv­its. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paket­resan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får över­låtas, innebär en överlåtelse av paket­resan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till an­svarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arran­gören, utöver ersättning för de faktiska kost­naderna som ändringen medför, rätt att ta ut en admini­­strativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska rese­nären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvik­elser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att rese­nären är skuld härtill, kan han/hon:

•häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller

•delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan till­handahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarran­ge­mang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta för­loppet. Ändrade naturför­håll­anden, vägom­läggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra änd­ringar i res­planen. Arran­gören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ­ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skade­stånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha und­vikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skade­stånd. Om ändringar beror på underleverantör som arran­gören har anlitat är arrangören fri från skadestånds­skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsäg­ningen ske skriftligen.

3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.

3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evene­mangs­­biljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna. För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med före­gående stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 – 3.1.7

3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.

3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.

3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före av­resa ska resenären betala 50 % av resans pris.

3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före av­resa ska resenären betala hela resans pris.

3.2. Arrangörens rätt att från­träda avtalet på grund av force majeure.

3.2.1 I enlighet med avtalslagen är ett avtalsbrott ursäktligt (force majeure) om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Arrangören har rätt att från­träda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bin­dande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkata­strof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingrip­ande händelse, som väsentligt påverkar resans genom­för­ande eller förhållandena på resmålet vid den tid­punkt då resan ska genomföras. Om arrangören från­träder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses ut­göra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikes­­departementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arran­görens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paket­resan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställnings­försäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställnings­skydd eller avbeställnings­försäkring, kan resan avbe­stäl­las i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställnings­försäkringen.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underlever­an­tör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjäns­terna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättnings­ansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande belopps­gränser, som framgår av Warszawa- och Montreal­kon­ven­tion­erna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens an­svar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de under­leverantörer, som har det direkta an­svaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Mon­treal­­konventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, för­lorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller trans­porterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart hän­delserna kommer till resenären kännedom.

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföre­mål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som för­varats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga före­mål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varand­ras flygningar. För att underlätta för resenären vid klago­­mål och besvär har han/hon enligt Montreal­kon­ven­tionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtals­slut­ande) eller det flygbolag som faktiskt utför trans­porten (det transporterande).

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolk­ningen eller tillämpningen av avtalet genom förhand­lingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän dom­stol.

Särskilda resevillkor

Särskilda villkor för paketresearrangemang vid försäljning till näringsidkare. Dessa villkor gäller även privatpersoner för varje respektive del av paketresorna.

1. Tillämpningsområde

Dessa särskilda villkor skall tillämpas vid försäljning av paketresearrangemang till näringsidkare. Bestämmelserna i lag (1992:1672) om paketresor skall inte tillämpas på detta avtal.

2. Definitioner

Om inte annat särskilt anges skall följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal.

Arrangör: DSI Sweden AB

Kund: Den som är betalningsansvarig för paketresan

Paketresearrangemang: Ett arrangemang bestående av två eller fler resetjänster såsom t.ex. transport, hotell och konferens

Resenär: Den eller de enskilda personer som deltar i ett Paketresearrangemang

3. Avtalet

Avtalet är bindande när Kunden accepterar Arrangörens offert. Arrangören skall skriftligen per brev, e-post eller sms bekräfta kundens beställning utan dröjsmål.

Dessa särskilda villkor utgör tillsammans med Arrangörens bekräftelse de fullständiga villkoren för Paketresearrangemanget. Härutöver kan dock även gälla de särskilda villkor som Arrangörens underleverantörer (t ex flygbolag) uppställer avseende viss tjänst eller produkt.

4. Pris och ändring av pris

Det totala priset för Paketresearrangemanget framgår av bekräftelsen. Om inte annat framgår av bekräftelsen skall betalning för Paketresearrangemanget ske i enlighet med denna punkt.

Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållanden. Arrangören förbehåller sig rätten att höja priset beroende på ändrade valutakurser, nya eller höjda avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt.

50 % av det totala priset för Paketresearrangemanget faktureras i samband med att Kunden accepterar Arrangörens offert (anmälningsavgift). Resterande del av priset skall betalas senast 35 dagar före avresa. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.

För varje ändring i redan gjord beställning äger Arrangören rätt att debitera Kunden 500 kronor per person och ändring.

Eventuella tillkommande kostnader på grund av beställningar av Kunden efter Arrangörens bekräftelse debiteras särskilt med den faktiska kostnaden med tillägg för en avgift om 500 kronor.

5. Ändringar i avtalet

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens önskemål om eventuella ändringar i avtalet.

Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera Kunden för underleverantörers eventuella avgifter i samband med ändring.

6. Avbeställning av resan

Avbeställning av ett bokat Paketresearrangemang skall ske skriftligen via brev eller e-post. Vid Kundens avbeställning debiteras följande kostnader.

•Vid avbeställning tidigare än 60 dagar innan avresa: 50 % av resans pris

•Vid avbeställning mellan 59 och 15 dagar före avresa 90 % av resans pris

•Vid avbeställning 14 dagar före avresa eller senare 100 % av resans pris

Vid avbeställning av delar av Paketresearrangemang eller enstaka Resenär skall avbeställningskostnaden beräknas på den del av priset som är hänförlig till den aktuella delen eller Resenären. Utöver ovan angivna avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Vid avbeställning av icke avbokningsbara flygbiljetter, uppgår kostnaden normalt sett till hela priset. Evenemangsbiljetter är inte återbetalningsbara.

7. Avbeställningsskydd

Om Kunden tecknat avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor för denna försäkring.

8. Namnbyte m.m

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av Resenär efter det att avtalet är bindande enligt punkten 3. Byte av Resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga.

Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Utöver Arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

9. Force Majeure

Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll.

Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om Arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade tjänster om och i den mån Arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.

10. Friskrivning

Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller Resenär och som beror på flygbolag som arrangören anlitat för att utföra i paketresearrangemanget ingående flygning, t ex beroende på förseningar, inställda flyg o s v. Kundens eller Resenärens eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berört flygbolag.

11. Reklamation och avhjälpande

Kund eller Resenär får inte åberopa fel eller brist i paketresarrangemang om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation skall om möjligt ske på resmålet.

12. Kundens och Resenärens ansvar

Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas Arrangören. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift.

Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Paketresearrangemanget.

Kunden och Resenärer skall under Paketresearrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från Arrangören och dennes underleverantörer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från Arrangören och dennes underleverantörer.

13. Evenemangsbiljetter

Evenemang kan flyttas från utsatt dag, tidpunkt och plats. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om evenemangsflyttar. Kostnader som tillkommer för resenären till följd av att evenemang byter datum, tid eller plats är resenärens eget ansvar. Evenemangsbiljetter är inte avbokningsbara eller återbetalningsbara oavsett övriga avbokningsregler.

Vid evenemang med hemmalag respektive bortalag kan det finnas regler gällande uppträdande och klädsel. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i vad som gäller angående detta på respektive evenemang.

15. DSI Sweden AB reserverar sig för tryck- och skrivfel på hemsida, annonsmaterial, bokningsbekräftelser, reseinformation och fakturor.

14. Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt.