Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR DSI SWEDEN AB

DSI Sweden AB (“vi”) bryr oss om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Personuppgifter är allt som kan kopplas till dig som person och kan t.ex. vara namn och kontaktuppgifter, men även uppgifter om din resa och dina specialönskemål. I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Nedan kan du läsa mer i detalj om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter. Därtill redogör vi för om du måste tillhandahålla uppgifterna till oss, varifrån uppgifterna kommer och till vem och vart vi överför dina uppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

DSI Sweden AB med organisationsnummer 556901-1058, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?” är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress info@dynamosports.se eller ringa oss på telefonnummer +46 8 12 13 46 50. Vår postadress är Sankt Eriksterrassen 72 A, 112 34 Stockholm.

Notera att de villkor som gäller för ditt köp följer av våra köpvillkor.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är främst uppgifter som du själv eller din medresenär valt att lämna till oss vid köp.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter. När vi delar personuppgifter gör vi det för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på ett bra och effektivt sätt. Dina personuppgifter behandlas främst av oss på DSI Sweden, de företag som behöver personuppgifterna för att vi ska kunna följa vårt avtal med dig samt IT-leverantörer. Du kan läsa mer detaljer om detta nedan.

Om du önskar mer detaljerad information om vilka vi delar dina uppgifter med är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer i detalj om hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:

  • I den utsträckning det är nödvändigt för att kunna administrera och leverera din resa, boende, evenemang eller annan upplevelse eller tjänst som du köpt av oss delar vi vissa av dina personuppgifter med de företag som behöver dessa för att kunna tillhandahålla del av din resa, boende, evenemang eller annan tjänst. Detta är t.ex. det eller de flyg- buss- eller tågbolag du kommer att resa med, hotell, klubbar, restauranger samt andra företag inom rese- eller evenemangsbranschen.
  • Vi delar även dina personuppgifter med våra externa IT-leverantörer och leverantörer av bokningssystem för att vi ska kunna hantera våra förpliktelser mot dig och bedriva vår verksamhet. Våra IT-leverantörer och våra andra leverantörer behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till de uppgifter som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
  • För att kunna administrera ditt köp kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör vi använder för att hantera betalningen.
  • Vi delar även vissa av dina personuppgifter med en leverantör/transportör för att du ska få dina biljetter utskrivna och levererade hem till dig om du valt detta.
  • För att kunna nå dig med vår anpassade marknadsföring kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter med de leverantörer av tjänster för marknadsföring som vi använder oss av, t.ex. adresserad reklam som skickas via print och distribution, mediebyråer eller reklambyråer.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. En begäran görs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Tänk på att denna rätt inte gäller om det namn som angetts på en flygbiljett inte stämmer överens med namnet i ditt pass och ändring av biljetten inte är möjlig att göra enligt gällande regler.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
  • du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;
  • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
  • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som DSI Sweden omfattas av.

DSI Sweden raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att DSI Sweden inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

  • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
  • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller
  • du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, inklusive profilering. Profilering är att vi behandlar information om dina preferenser, beteende och köphistorik i syfte att skicka dig anpassade erbjudanden. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om:

  • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
  • behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Observera att kolumnen nedan endast anger hur länge vi behandlar uppgifterna för det syfte som anges på samma rad. Samma uppgifter kan komma att sparas längre tid för ett annat syfte.

I tredje kolumnen kan du även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

När du handlar hos oss

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra din beställning och ditt avtal, t.ex. beställning av resa, boende, evenemang eller annan tjänst. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna slutföra ditt köp. Du kommer inte heller kunna reklamera, avboka eller omboka din resa om du inte anger dina uppgifter.

För att vi ska kunna tillgodose ditt behov av assistans samt behandla eventuella andra känsliga uppgifter, t.ex. allergier, behöver du samtycka till att vi behandlar dessa uppgifter. Om du inte samtycker till denna behandling kommer vi inte kunna tillgodose dina behov.

Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter. Utöver vad som anges nedan kan vi även komma att behöva behandla vissa uppgifter för att följa andra tvingande lagar och regler.

För att kommunicera med dig samt ge dig information och erbjudanden

För att kunna kommunicera med dig och ge dig information samt erbjudanden måste vi behandla vissa personuppgifter om dig. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för att ta fram anpassad marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det. Likaså kan du alltid tacka nej till annan marknadsföring, helt eller delvis.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

För att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet genomför vi analyser på dina personuppgifter.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar DSI Sweden dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Denna integritetspolicy fastställdes av DSI Sweden 2018-05-21